Raport bieżący nr 1/2014

Tytuł raportu: Zawarcie umów rocznych na dostawy węgla pomiędzy ENEA Wytwarzanie S.A., a Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Data: 15.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 stycznia 2014 r., Zarząd ENEA Wytwarzanie S.A., ("ENEA Wytwarzanie") podpisał z firmą Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. umowę roczną na dostawę węgla energetycznego w roku 2014 ("Umowa I") oraz umowę roczną na dostawę węgla energetycznego w roku 2015 ("Umowa II") [łącznie jako: "Umowy Roczne"].

Umowy roczne zawarte zostały w ramach realizacji umowy wieloletniej, o podpisaniu której Emitent informował raportem nr 17/2010 z dnia 5 marca 2010 r. oraz raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. ("Umowa Wieloletnia").

Umowa I obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczy warunków dostaw węgla w roku 2014 dla ENEA Wytwarzanie, które realizowane będą po zakończeniu dostaw wynikających z umowy rocznej na rok 2013. Wartość Umowy I, wg cen bieżących wynosi ok. 767 mln zł netto.

Umowa II obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i dotyczy warunków dostaw węgla w roku 2015 dla ENEA Wytwarzanie. Wartość Umowy II, wg cen bieżących wynosi ok. 773 mln zł netto.

Ponadto w dniu 15 stycznia 2014 r. strony zawarły aneks do umowy rocznej na dostawę węgla energetycznego w roku 2013 ("Aneks"). Zgodnie z treścią zawartego Aneksu, strony przedłużyły okres obowiązywania umowy rocznej na rok 2013 do dnia 31 marca 2014 roku oraz zmniejszyły wartość umowy rocznej na rok 2013 o 3,5 mln zł w stosunku do wartości pierwotnej.

W wyniku zawarcia Umów Rocznych i Aneksu wartość całej Umowy Wieloletniej szacowana jest obecnie na ok. 10.677 mln zł netto.

W zawartych Umowach Rocznych, przewidziano kary umowne za nieodebranie i niedostarczenie wolumenu ilościowego węgla wynikającego z harmonogramu dostaw, w wysokości 20% wartości nieodebranego lub niedostarczonego węgla, z tym, że każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umów Rocznych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż przekraczają one 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.