Raport bieżący nr 38/2013

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2013 r.
Data: 20.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2013

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2013 r. jedynym akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na tym zgromadzeniu był Skarb Państwa, który posiadał 227.107.803 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.107.803 głosów, co stanowiło 87,50% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 51,45% ogólnej liczby głosów w Spółce.