Raport bieżący nr 34/2013

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2013 r. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu ENEA S.A.
Data: 21.11.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2013

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2013 r. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. (załącznik nr 1).

Jednocześnie Spółka przekazuje jako załącznik nr 2 do niniejszego raportu projekt tekstu jednolitego Statutu ENEA S.A. stanowiącego równocześnie załącznik do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. rozpatrywanego w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jako załącznik nr 3 wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Ponadto jako załączniki 4 – 6 do niniejszego raportu Spółka przekazuje uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia opinii do spraw rozpatrywanych w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.