Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2013 r.