Raport bieżący nr 32/2013

Tytuł raportu: Zatwierdzenie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014 – 2020
Data: 18.10.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014 – 2020" (Strategia) Emitent przyjął w tym samym dniu do realizacji Strategię Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA.

Docelowy scenariusz rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA zakłada, iż nadrzędną ideą działania GK ENEA będzie budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Idea ta będzie wspierana poprzez: koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości celem budowy silnej pozycji GK ENEA na rynku w długim okresie, rozwój Grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych oraz zapewnienie pełnej integracji operacyjnej Grupy i stałe podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności jej funkcjonowania.

Nową misją GK ENEA jest "Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów", a wizją: "W pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami".

Zgodnie z zatwierdzoną Strategią, strategicznymi celami działania Grupy Kapitałowej ENEA w najbliższych latach, odzwierciedlającymi sformułowany scenariusz docelowy rozwoju, będą: wzrost wartości dla akcjonariuszy, zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji.

Docelowy scenariusz rozwoju został skaskadowany na scenariusze rozwoju dla poszczególnych obszarów biznesowych: wytwarzania, obrotu hurtowego, dystrybucji, a także sprzedaży.

W ramach celu nadrzędnego, tj. wzrostu wartości dla akcjonariuszy, Grupa będzie dążyła do poprawy kluczowych wskaźników finansowych, w tym wzrostu rentowności kapitałów własnych i rentowności aktywów, przy jednoczesnej budowie zaufania klientów poprzez skuteczne ofertowanie produktów / usług oraz obsługi dostosowanych do oczekiwań klientów.

Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach będzie realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego. Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych, przy czym wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych, w tym możliwość wykorzystania biomasy lub RDF / pre-RDF, będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć.

Wzrost w rentownych obszarach będzie odbywał się także poprzez alokację środków w dystrybucji wspierającą optymalne wykorzystanie zasobów. Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych w celu uzyskania korzyści dla pracy sieci oraz podniesienia jakości obsługi klienta, a także poprzez podejmowanie działań nakierowanych na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii.

Ostatnim elementem rozwoju w rentownych obszarach jest realizacja celu w zakresie wzrostu masy marży ze sprzedaży produktów. Cel będzie realizowany za sprawą inicjatyw podejmowanych zarówno przez obszar sprzedaży jak i obszar obrotu hurtowego.

Poprawa efektywności Grupy będzie realizowana poprzez koncentrację na działalności podstawowej, usprawnienie procesów obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych, co doprowadzi do corocznego obniżania kosztu obsługi klienta. Ponadto Grupa będzie dążyła do optymalizacji kosztów stałych.

Realizacja wskazanych ścieżek będzie możliwa dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału organizacji. Udoskonalenie modelu zarządzania nastąpi dzięki dalszej integracji Grupy m.in. poprzez implementację modelu biznesowego, uwzględniającego integrację obszarów biznesowych, centralizację w ramach Centrum Korporacyjnego GK ENEA kluczowych funkcji zarządczych, a także reorganizację obszarów wsparcia. Ponadto Grupa będzie budować kulturę organizacyjną skoncentrowaną na potrzebach klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Docelowa struktura kapitałowa GK ENEA odzwierciedla przyjęty kierunek koncentracji na działalności podstawowej. Grupa będzie prowadziła działania restrukturyzacyjne w zakresie funkcjonowania podmiotów, których zakres działalności nie jest powiązany z działalnością przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, w celu utrzymania w strukturze jedynie spółek z podstawowego łańcucha wartości oraz spółek je wspierających.

Realizacja zaplanowanych przez Grupę Kapitałową ENEA inwestycji w latach 2014-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości 20 mld PLN.

W ramach analizowanej wielkości nakładów inwestycyjnych można wyodrębnić m.in. kwotę na rozwój obszaru wytwarzania i dystrybucji w tzw. wielkości podstawowej, tj. 11,8 mld PLN (ceny roku 2013, bez kosztów finansowania) oraz dodatkowe nakłady obejmujące rozwój OZE, kogeneracji i sieci ciepłowniczych, tj. 7,7 mld PLN (ceny roku 2013, bez kosztów finansowania).

Planowane nakłady inwestycyjne zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Realizacja przewidzianych działań w horyzoncie Strategii pozwoli na dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej ENEA, znaczące umocnienie pozycji rynkowej oraz zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy Grupy.