Raport bieżący nr 30/2013

Tytuł raportu: Uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o.
Data: 23.09.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Spółki ENEA S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE"), KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A., w wyniku prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej (porozumienie z dnia 25 czerwca 2013 r.), parafowały Umowę wspólników ("Umowa Wspólników"). W ten sposób strony zgodnie oświadczyły, że parafowany dokument stanowi projekt przyszłej Umowy Wspólników, która zostanie podpisana po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych każdej ze stron.

Umowa Wspólników zobowiąże jej strony do zawarcia Umowy nabycia udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej ("Umowa Nabycia Udziałów"). Zgodnie z zapisami Umowy Wspólników, PGE sprzeda na rzecz pozostałych stron Umowy Wspólników pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o. w następstwie czego PGE będzie posiadała 70% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o. Udziały zostaną nabyte w następujący sposób:

- ENEA S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o.

- KGHM Polska Miedź S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o.,

- TAURON Polska Energia S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o.,

Umowa Wspólników zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w zakresie projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

PGE i każdy z partnerów biznesowych będzie zobowiązany do zawarcia Umowy Nabycia Udziałów po spełnieniu się dwóch warunków zawieszających:

- uzyskania decyzji w sprawie bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji;

- przyjęcia w tym roku przez Radę Ministrów w drodze uchwały Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.