Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2013 r.