Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2013 r.