Raport bieżący nr 22/2013

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 r.
Data: 29.04.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2013

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2013 r. akcjonariuszami posiadającym ponad 5% głosów na tym zgromadzeniu byli:

- Skarb Państwa, który posiadał 227.120.223 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.120.223 głosów, co stanowiło 66,40% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 51,45% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- VATTENFALL AB który posiadał 82.395.573 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 82.395.573 głosów, co stanowiło 24,09% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 18,67% ogólnej liczby głosów w Spółce.