Raport bieżący nr 20/2013

Tytuł raportu: Informacja o wypłacie dywidendy
Data: 24.04.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Działając zgodnie z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 522.680.000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych):

 

1.wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,36 zł na jedną akcję, to jest w kwocie 158.919.328,08 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych osiem groszy),

2.zwiększenie kapitałów rezerwowych w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2012, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2013 roku i dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2013 roku. Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji ENEA S.A.