Raport bieżący nr 16/2013

Tytuł raportu: Powołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 09.04.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania ze skutkiem od dnia 10 maja 2013 r. Panią Dalidę Gepfert na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych w Zarządzie ENEA S.A.

Wykształcenie

2010 - Ernst & Young Academy of Business, ACCA;

2004 – 2007 - Stockholm University Business School / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Executive MBA: Management and Business Administration;

2000 – 2001 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Strategie podatkowe – studia podyplomowe;

1997 – 1998 - Politechnika Śląska w Gliwicach, Funkcjonowanie spółki dystrybucji energii elektrycznej w warunkach rynkowych – studia podyplomowe;

1992 – 1997 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ekonomia, Finanse i Bankowość, Specjalizacja: Rachunkowość

Certyfikaty

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Świadectwo nr 22688/01 (Dz. Urz. Min. Fin. z 2002 r. Nr 13, poz. 67);

Dyplom Ernst & Young Academy of Business, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Szczegółowa prezentacja przebiegu kariery zawodowej:

Pani Dalida Gepfert posiada 17 lat doświadczenia zawodowego, na które składa się zatrudnienie w następujących podmiotach:

1996 – 1997

ZAKŁADY MECHANICZNE "WIROMET" S.A. MIKOŁÓW, POLSKA

Specjalista ds. rachunkowości zarządczej, odpowiedzialna za:

• Przygotowanie raportów dla Rady Nadzorczej Spółki,

• Przygotowanie analiz dla potrzeb Zarządu,

• Raportowanie do Kierownika działu Controllingu.

1997-2000

GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY S.A. (GZE), POLSKA

Kierownik Działu Konsolidacji i Rachunkowości Zarządczej, odpowiedzialna za:

• Tworzenie wspólnej polityki finansowej dla 26 spółek Grupy,

• Miesięczny monitoring zarządczy wyników spółek zależnych GZE,

• Konsolidację sprawozdań finansowych,

• Raportowanie do Dyrektora Finansowego GZE;

Kluczowe osiągnięcia:

• Wdrożenie modułu controllingowego i konsolidacji SAP R3,

• Implementacja jednego zintegrowanego Zakładowego Planu Kont dla spółek Grupy.

2000 – 2010 związana z GRUPĄ VATTENFALL, gdzie w poszczególnych latach piastowała następujące funkcje:

2000-2007

Vattenfall IT Poland Sp. z o.o. (VITP), Polska / Vattenfall Business Group Poland (VBGP) Pierwsze w VBGP Centrum Usług Wspólnych. Dostawca usług IT dla Grupy Vattenfall w Polsce.

Vice-Prezes, Członek Zarządu

Odpowiedzialna za:

• System controllingowy, model cenowy i raportowanie,

• Proces planowania oraz Business Plan,

• Politykę podatkową i finansową,

• IT projekty w VBGP,

• Outsourcing i restrukturyzację,

• Services Levels Agreements: przygotowanie cenników, uzgodnienie modelu rozliczeń w VBGP,

• Budowanie centrum kompetencyjnego IT dla BU Poland (skonsolidowanie wszystkich centrów IT w jedną efektywną organizację),

• Zarządzanie procesem zakupów,

• Zarządzanie zasobami ludzkimi: restrukturyzację i rozwój, politykę wynagrodzeń,

• Budżet 20 M euro,

• Raportowanie do CEO VITP oraz CFO VBGP.

Kluczowe osiągnięcia:

• Zbudowanie pierwszej organizacji typu shared service w VBGP, efektywne centrum IT:

- Zaimplementowanie transparentnego modelu finansowego zapewniającego zbudowanie zaufania zarówno wśród klientów, jak i właścicieli,

- Uzyskanie efektu synergii dla VBGP,

- Ograniczenie kosztów IT,

- Zbudowanie modelu rozliczeń produktów.

• Zrestrukturyzowanie zasobów, majątkowych i ludzkich, optymalizacja kosztów:

- redukcja FTE z 220 do 105,

- konsolidacja i renegocjacje umów dostawców usług,

- negocjacje i rozwiązanie historycznie zawartych porozumień społecznych,

- outsourcing procesów telekomunikacyjnych do zewnętrznego dostawcy,

- proces outsourcingu zagwarantował Spółce spadek kosztów utrzymania sieci telekomunikacyjnej na poziomie 30%,

• Wdrożenie systemu SAP R3 dla Spółki (FI,CO, PM),

• Zbudowanie zespołów: finanse i księgowość, controlling, sprzedaży oraz HR,

• W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi stworzenie i wdrożenie:

- nowej polityki wynagrodzeń,

- procesu oceny okresowej,

- wartościowania stanowisk pracowników.

2007-2009

Projekt Vattenfall IT Infrastructure Services, (VIS) Polska, Niemcy, Szwecja, Dania, Finlandia. VIS jest międzynarodową, macierzową strukturą zatrudniającą około 400 pracowników we wszystkich krajach, w których Vattenfall ma swoją działalność operacyjną. VIS jest wewnętrznym dostawcą usług z zakresu infrastruktury IT w całym obszarze Vattenfall Group.

Head of Finance and Controlling, Członek Management Team oraz Steering Committee.

Odpowiedzialna za:

• Biznesową odpowiedzialność finansową za pięć krajów: Szwecja, Niemcy, Finlandia, Dania, Polska,

• Wykreowanie i wdrożenie modelu finansowego oraz controllingowego dla nowej organizacji,

• W zakresie finansów i controllingu: przygotowywanie Biznes Planów i strategii (budżetowanie, plan inwestycyjny, model cenowy i budowanie cenników), miesięczny monitoring, raportowanie IFRS i konsolidacja,

• Koordynację podmiotów gospodarczych: politykę rachunkowości (w szczególności: rachunkowość kosztów, majątkowa), zawieranie umów, fakturowanie oraz transfer pricing dokumentacja,

• Zarządzanie i koordynowanie pracy międzynarodowego zespołu (10 FTE),

• Współpracę z biurem projektów w celu oszczędności 30 M euro,

• Budżet 130 M euro,

• Raportowanie do CEO VIS oraz Kontrolera Grupy,

Kluczowe osiągnięcia:

• Zbudowanie organizacji międzynarodowej,

• Optymalizacja kosztów dzięki przeprowadzonym projektom o 30 M euro,

• Zbudowanie i wdrożenie finansowego i controllingowego modelu dla VIS, uzgodnionego ze wszystkimi udziałowcami oraz związkami zawodowymi, który obejmował:

- Strukturę ewidencji zarządczej,

- Zakres raportów zarządczych i ich konsolidacji,

- Rozliczenia finansowe pomiędzy poszczególnymi spółkami we wszystkich krajach z uwzględnieniem ograniczeń Transfer Pricingu,

• Zestandaryzowanie i wdrożenie spójnego modelu controllingowego w lokalnych systemach ERP (SAP R3),

• Wypracowanie jednego modelu cenowego oraz przygotowanie wspólnego cennika dla wszystkich krajów, wynegocjowanie i podpisanie koniecznych umów, w szczególności umowy o zarządzaniu IT oraz umowy o współpracy,

• Stworzenie solidnego zespołu controllingowego międzykulturowego.

2009-2010

Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o. (VBSP), Polska / Business Group Central Europe (BGCE). Centrum Usług Wspólnych Grupy Vattenfall w Polsce w następującym zakresie: finansów i rachunkowości, obsługi klientów, zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz usługami IT.

Dyrektor ds. finansów i controllingu, Członek Management Team oraz Steering Committee.

Odpowiedzialna za:

• Finanse i controlling:

- biznes plan i budżetowanie, monitorowanie, raportowanie, rachunkowość zarządczą,

- zarządzanie cash flow,

- cenniki (kalkulacje cen i rozliczanie z klientami),

• Organizacja i procesy:

- zarządzanie projektami oraz procesami w tym: benchmark, KPI,

- Service Level Agreements,

- obsługę administracyjną spółki,

• Budżet 100 M PLN,

• Zarządzanie zespołem 20 osób,

• Raportowanie do Prezesa VBSP oraz CFO BGCE,

Kluczowe osiągnięcia:

• Wdrożenie procesu zarządzania projektami wraz ze stworzeniem Biura Projektów,

• Uproszczenie modelu controllingowego, zbudowanie standardu sprawozdań zarządczych dla Spółki,

• Skrócenie okresu zamykania ksiąg i przyśpieszenie procesu raportowania,

• Przygotowanie i wdrożenie dashboard'u wraz z kluczowymi wskaźnikami pomiaru efektywności (KPI) oraz procesu benchmarkingu i ankiety satysfakcji klientów,

• Uproszczenie procesu obsługi i współpracy z klientami: zestandaryzowanie zasad i umowy (SLA) oraz wdrożenie zasad współpracy w zakresie prowadzenia prac rozwojowych i projektów.

2010 – obecnie

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA / POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

Dyrektor Jednostki Centralnej Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU.

Odpowiedzialna za:

• Prowadzenie księgowego centrum usług wspólnych dla spółek PZU Życie oraz PZU S.A.,

• Organizację i zarządzanie procesami,

• Współpracę z bankami,

• Zarządzanie zespołem 120 osób,

• Raportowanie do Członka Zarządu ds. Finansowych Grupy PZU,

Kluczowe osiągnięcia:

• Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP (ORACLE),

• Zestandaryzowanie i optymalizacja procesów księgowych (LEAN Management) dla spółek GPZU,

• Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

• Scentralizowanie CGW i restrukturyzacja zasobów ludzkich,

• Przygotowanie i wdrożenie raportów pomiaru efektywności wraz z kluczowymi wskaźnikami pomiaru (KPI),

• Wdrożenie procesu kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem w obszarze księgowym,

• Zbudowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta i efektywność.

Pani Dalida Gepfert nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dalida Gepfert nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.