Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENEA za 2012 r.