Raport bieżący nr 11/2013

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie wysokości dywidendy
Data: 20.03.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") uchwały w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w kwocie 156.804.000 zł z zysku netto za rok obrotowy 2012, Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy 2012.

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 211.892.437,44 zł, co stanowi 0,48 zł zysku na jedną akcję.