Raport bieżący nr 8/2013

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Data: 11.03.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji przez Zarząd Emitenta Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 156.804.000 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Jednocześnie Spółka informuje, iż niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 przy założeniu podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z ww. rekomendacją Zarządu Emitenta przeznaczony zostanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, których przeprowadzenie planowane jest zgodnie ze "Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010-2015

z perspektywą do 2020 roku".