Raport bieżący nr 7/2013

Tytuł raportu: Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ENTUR Sp. z o.o.
Data: 27.02.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Emitenta, ENTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156688 (ENTUR), podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie rozwiązania Spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Emitent informuje, iż na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENTUR z dnia 27 lutego 2013 roku na likwidatora ENTUR została wyznaczona Pani Luiza Jelewska.

Uchwały o których mowa powyżej wejdą w życie z dniem 1 marca 2013 roku.

Likwidacja ENTUR jest wynikiem realizowanej przez Emitenta restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ENEA ukierunkowanej m.in. na rozwój działalności podstawowej, w którą nie wpisuje się prowadzona przez ENTUR działalność wypoczynkowa, turystyczna, rekreacyjna, szkoleniowa, gastronomiczna oraz świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia. W ramach obszaru poprawy efektywności funkcjonowania Grupy realizowane będą cele strategiczne nakierowane na wzrost przychodów, redukcję kosztów oraz integrację operacyjną, która mają zostać osiągnięte m.in. przez wdrożenie nowego modelu biznesowego Grupy Kapitałowej ENEA, zakładającego docelowo funkcjonowanie następujących obszarów biznesowych: Centrum Korporacyjnego, Wytwarzania w oparciu o paliwa kopalne oraz źródła odnawialne, Obrotu hurtowego, Sprzedaży, Dystrybucji oraz Centrum usług wspólnych.