Raport bieżący nr 6/2013

Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Data: 26.02.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2013

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku oraz działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 lutego 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki.

Na mocy ww. postanowienia Sąd dokonał rejestracji zmiany § 22 oraz § 25 Statutu Spółki, które zostały dokonane na mocy uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wykaz zmian w Statucie Spółki przekazany został do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 52/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku. Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.