Raport bieżący nr 2/2013

Tytuł raportu: Przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A. a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A.
Data: 11.01.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 10 stycznia 2013 roku kolejnej transakcji pomiędzy Emitentem, a ENEA Trading Sp. z o.o. (ENEA Trading, Sprzedawca) łączna wartość wewnątrzgrupowych transakcji rozliczonych w okresie od dnia 6 czerwca 2012 roku, tj. dnia w którym Emitent opublikował raport bieżący nr 21/2012, przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta uznawany przez Emitenta za kryterium uznawania umów za znaczące i wyniosła 1.069,7 mln zł. Na ww. kwotę składają się głównie transakcje w zakresie handlu energią, a w pozostałej części m.in. transakcje na prawach majątkowych.

Transakcją o najwyższej wartości była transakcja sprzedaży na rzecz ENEA S.A. energii elektrycznej o wartości 46,7 mln zł, która rozliczona została w dniu 1 sierpnia 2012 roku (Transakcja). Cena energii elektrycznej będącej przedmiotem Transakcji została skalkulowana wg. cen nabycia tej energii przez Sprzedawcę na hurtowym rynku energii elektrycznej. W ramach dokonywania transakcji w obrocie energią elektryczną stronom nie przysługuje możliwość dochodzenia kar umownych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji jej strony mają natomiast prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Ilości sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym ustalane są w oparciu o plany wykonawcze oraz ich aktualizacje i opierają się na ilości energii elektrycznej zgłoszonej oraz przyjętej do realizacji przez operatora systemu przesyłowego w danym okresie rozliczeniowym.

Obecne zasady dokonywania oraz rozliczania transakcji obowiązywać będą strony do dnia 31 października 2019 roku oraz ulegną automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile żadna ze stron w terminie najpóźniej trzech miesięcy przed upływem ww. okresu nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu ww. zasad.

Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w ramach normalnego toku prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej ENEA i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA.

W tym miejscu, nawiązując do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku ENEA S.A., opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 roku Emitent przypomina, że z dniem 18 października 2012 roku w KRS została zarejestrowana zmiana firmy spółki ELKO Trading Sp. z o.o., na ENEA Trading Sp. z o.o.