Raport bieżący nr 52/2012

Tytuł raportu: Zmiany w Statucie Spółki
Data: 19.12.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2012

Zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 roku w następstwie wprowadzenia na żądanie akcjonariusza do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. dodatkowego punktu zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwały nr 4 i 5 w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

 

Wykaz zmian w Statucie Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.