Raport bieżący nr 37/2014

Tytuł raportu: Zatwierdzenie taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator sp. z o.o. na 2015 rok
Data: 17.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Zarząd Enea SA informuje, iż w dniu 17 grudnia 2014 roku powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki Enea Operator sp. z o.o. na 2015 rok. Prezes URE uznał, iż ustalone przez Enea Operator sp. z o.o. w taryfie stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Wzrost średniej ceny dla odbiorców zakwalifikowanych do zespołu grup G, wynikający z zatwierdzonych stawek opłat, wynosi 3,07% rok do roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.bip.ure.gov.pl.