Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2012 r