Raport bieżący nr 45/2012

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
Data: 12.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku Zarząd ENEA S.A informuje, iż w dniu 12 listopada 2012 r. podpisany został Aneks ("Aneks") do Umowy Ramowej ("Umowa") z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Stronami Aneksu są wszystkie strony Umowy (dalej łącznie jako "Strony"). Strony postanowiły o przedłużeniu terminu na ustalenie szczegółowych warunków współpracy do dnia 4 lutego 2013 r.

W przypadku, gdy w terminie do dnia 4 lutego 2013 r. strony Umowy nie uzgodnią szczegółowych warunków współpracy, Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron. Ponadto, jeżeli w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu tych uzgodnień, Strony nie uzyskają wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych lub jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostaną uzyskane wymagane zgody na dokonanie koncentracji, Umowa wygaśnie.

Zmiana terminów, o których mowa powyżej związana jest z trwającymi rokowaniami w zakresie szczegółowych warunków współpracy, w ramach których m.in. opracowywana jest dokumentacja projektu.