Raport bieżący nr 43/2012

Tytuł raportu: Powołanie członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 23.10.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII wspólnej kadencji Pana Michała Piotra Jarczyńskiego.

Pan Michał Piotr Jarczyński posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Poznańską oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – analiza finansowa i controlling. Posiada umiejętności w zakresie nowoczesnych technik zarządzania (reengineering, Balance Scorecard, zarządzanie procesowe), rachunkowości, controllingu oraz finansów, znajomość rynków kapitałowych i relacji inwestorskich.

Doświadczenie zawodowe:

Od IV 2009 r. do chwili obecnej - Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu na stanowisku Chief Executive Office - Arctic Paper Group.

Zarządzanie międzynarodową grupą działającą w przemyśle papierniczym, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2009 r., działającą w 27 krajach europejskich, posiadającą 4 fabryki (800 tys. ton produkcji rocznie) i 15 biur sprzedaży (zatrudnienie 1700 osób, obroty 2,7 mld PLN, EBITDA 150 mln PLN). W okresie kierowania grupą Arctic Paper doprowadził do objęcia fabryki ulgami podatkowymi z tytułu rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ulga podatkowa 20 mln EUR do 2017 r., zrealizował od początku do końca (green-field - od etapu koncepcji poprzez finansowanie, kontraktację aż do uruchomienia) elektrociepłownię gazową o mocy 40 MWe i wartości 170 mln PLN, uzyskał dotację na w/w inwestycję w łącznej kwocie 45 mln PLN, dokonał restrukturyzacji zadłużenia grupy w październiku 2008 r. (po upadku Lehman Brothers) na kwotę 100 mln EUR, przeprowadził akwizycję fabryk w Niemczech i Szwecji, podwoił rentowność oraz przygotował i przeprowadził z sukcesem IPO na GPW w październiku 2009 r.

Od XI 1998 r. do IV 2009 r. - Arctic Paper Kostrzyn S.A. (do 31.12.2002 r. pod nazwą KOSTRZYN PAPER S.A.) z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, gdzie piastował stanowiska: Z-cy Dyrektora Finansowego, następnie Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu, a od stycznia 2003 r. Prezes Zarządu.

Pan Michał Piotr Jarczyński zarządzał jedną z trzech największych polskich fabryk papieru, będącą częścią grupy Arctic Paper o zatrudnieniu 420 osób, oraz obrocie rocznym fabryki 750 mln PLN, przy 70% udziale eksportu – głównie do Europy Zachodniej. W okresie sprawowania funkcji osoby zarządzającej przez Pana Michała Jarczyńskiego fabryka stała się największym, najbardziej rentownym oraz efektywnym przedsiębiorstwem w grupie.

Wybrane projekty, którymi kierował to: wdrożenie projektu Balanced Scorecard, wprowadzenie koncepcji reengineering, narzędzi controllingowych do zarządzania rentownością oraz systemu wynagradzania opartego o zarządzanie celami i BSC, przygotowanie koncepcji i wdrożenie organizacji procesowej w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie i wdrożenie systemu budżetowania, a ponadto opracowanie i wdrożenie systemu przygotowywania i oceny projektów inwestycyjnych oraz systemu identyfikowania i zarządzania ryzykiem biznesowym, włączenie fabryki do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i uzyskanie zwolnień w podatku dochodowym do 2017 roku, budowa nowej elektrociepłowni gazowej (170 mln PLN) oraz centrum logistycznego (17 tys. m2), będącego hubem logistycznym całej grupy na Europę Środkową i Wschodnią. W okresie pracy Pana Michała Piotra Jarczyńskiego w KOSTRZYN PAPER S.A. fabryka zmniejszyła zatrudnienie o 35%, przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji o 85%. Z firmy przynoszącej straty stała się zakładem przynoszącym kilkadziesiąt mln PLN zysku rocznie.

W okresie od IV 1993 r. do VII 1995 r. oraz od I 1997 r. do X 1998 r. piastował funkcję Wiceprezesa – Partnera w Centrum Wspierania Biznesu w Świdnicy, gdzie współkierował ośrodkiem doradczo-szkoleniowym finansowanym ze środków Unii Europejskiej; realizował projekty doradcze dla przedsiębiorstw z kilku branż, tworzył strategie rozwoju przedsiębiorstw oraz analizy finansowe, prowadził wykłady z zakresu organizacji i zarządzania finansowego dla przedsiębiorstw prywatnych i spółek Skarbu Państwa; kierował projektami restrukturyzacyjnymi, doradzał przy negocjacjach dużych kontraktów z zachodnimi koncernami, przygotował i prowadził seminaria w Danii dla duńskich firm na temat współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i inwestowaniem w Polsce; opracował i zarządzał realizacją projektu "Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości" w ramach projektu Banku Światowego.

Od VIII 1995 r. do XII 1996 r. - Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego Sp. z o.o. w Radkowie, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Ekonomicznego.

Pan Michał Piotr Jarczyński powołany został do Zarządu Spółki przez Ministra Przekształceń Własnościowych w celu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W okresie 9 miesięcy doprowadził do prywatyzacji kapitałowej pierwszego przedsiębiorstwa w branży surowców skalnych; zarządzał i odpowiadał za prawie całość działalności spółki (finanse, marketing, produkcja, kadry, administracja, działy pomocnicze, rozmowy ze związkami zawodowymi); przygotował strategię rozwoju spółki, zmiany w organizacji i zarządzaniu oraz program inwestycyjny; w okresie zarządzania Spółką doprowadził do 3-krotnego zwiększenia obrotów oraz zwiększenia udziału eksportu z 25 do 70%.

Od I 1995 r. do VI 1996 r. - Price Waterhouse International Privatisation Group w Warszawie, gdzie pełnił funkcję starszego wykładowcy.

Pan Michał Piotr Jarczyński prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu finansów dla kadr przedsiębiorstw państwowych oraz organów założycielskich w ramach Programu "Wspieranie Inicjatyw Prywatyzacyjnych" finansowanego przez MPW i USAID; w 1996 r. prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu finansów dla kadr spółek wniesionych do Narodowych Fundusz Inwestycyjnych.

Od I 1990 r. do III 1993 r. - Agencja Konsultingowa "VEGA" – Poznań, której był właścicielem.

Pan Michał Piotr Jarczyński nadzorował i prowadził bieżącą działalność firmy; sporządzał projekty techniczne, business plany, analizy ekonomiczne; doradzał czeskiemu koncernowi "PRECIOSA" a.s. - Jablonec (jeden z dziesięciu największych czeskich eksporterów - obroty 150 mln USD rocznie).

Na doświadczenie Pana Michała Piotra Jarczyńskiego składają się również następujące staże zagraniczne: Danish Technological Insitute - Arhus – Dania; Technological Information Centre - Slagelse – Dania; Irish Productivity Centre - Dublin – Ireland; Szwedzkie fabryki papieru – Munkedal i Hafrestrom.

Pan Michał Piotr Jarczyński jest ponadto autorem następujących publikacji:

-"Balanced Scorecard jako element controlingu" – Controlling w praktyce – Katowice 2001

-Niepowodzenia w wykorzystaniu niefinansowych mierników-komentarz – Harvard Business Review polska edycja, sierpień 2004 r.

Ponadto Pan Michał Piotr Jarczyński jest laureatem nagrody Ministra Przemysłu w konkursie "Najciekawsze inicjatywy rozwoju przedsiębiorstw" w 1993 r.

Pozostała działalność publiczna i społeczna:

- Prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich od 2008 r.

- Member of Board - Confederation of European Paper Industries – Bruksela - od 2010 r.

- Chairman High Level group Forest-based Sector Technology Platform – Bruksela - jedna z europejskich platform technologicznych ds. innowacji, afiliowanych przy Komisji Europejskiej

- członek Steering Group European Innovation Partnership (EIP) on Water przy komisarzu UE Janez Potočnik - komisarz Komisji Europejskiej do spraw środowiska

- Przewodniczący Rady Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Pan Michał Piotr Jarczyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michał Piotr Jarczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy

o KRS.