Raport bieżący nr 41/2012

Tytuł raportu: Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Data: 18.10.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 18 października 2012 roku pomiędzy Emitentem, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (Bank), została zawarta Umowa Finansowa (Umowa) przewidująca udzielenie Kredytobiorcy kredytu w kwocie 950.000.000 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt milionów złotych) lub jej równowartości w walucie EUR. Umowa dopuszcza również wykorzystanie kredytu w innej walucie powszechnie stosowanej na głównych rynkach wymiany walut.

Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. (Program) znajdujących się w Polsce Północno – Zachodniej. Całkowity koszt Programu szacowany jest na kwotę ok. 3.244 mln PLN.

Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków. Okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od daty zawarcia Umowy. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 6 transzach. Wysokość każdej transzy stanowić będzie równowartość kwoty nie niższej niż 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) za wyjątkiem ostatniej transzy, której wysokość odpowiadać będzie niewykorzystanej kwocie kredytu.

Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Kredytobiorca ma prawo wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego dla danej transzy kredytu na warunkach określonych w Umowie. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, ustalane jest ono przez Bank dla każdego okresu pomiędzy datami płatności (pierwszy okres rozpoczyna się w dniu wypłaty transzy ze zmiennym oprocentowaniem). Zmienna stopa procentowa jest równa odpowiedniej stawce WIBOR powiększonej o stały spread ustalony przez Bank, zawierający określoną w Umowie marżę.

Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Ewentualne spory związane z Umową Strony poddały jurysdykcji sądów angielskich.

Środki pozyskane z Umowy, których wartość wynosi niemal 10% kapitałów własnych Emitenta, stanowić będą istotne źródło finansowania inwestycji planowanych w obrębie Grupy Kapitałowej ENEA.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 18 października 2012 roku w związku z podpisaniem ww. umowy kredytowej zawarta została dodatkowo umowa o realizację programu pomiędzy Emitentem, Bankiem i ENEA Operator Sp. z o.o., która reguluje kwestie związane z zasadami realizacji Programu w części opartej o środki udostępnione przez Bank.