Raport bieżący nr 40/2012

Tytuł raportu: Publikacja informacji przekazanych akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 KSH
Data: 04.10.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie) Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 3 października 2012 roku w odpowiedzi na skierowane do Rady Nadzorczej Spółki pismo akcjonariusza – Skarbu Państwa, złożone poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w ramach wykonywania nadzoru właścicielskiego nad Emitentem, który w granicach ustawowych uprawnień sprawowany jest przez Ministra Skarbu Państwa, poinformował o ustaleniach Rady Nadzorczej w poniższych kwestiach:

- posiadania przez Radę Nadzorczą Spółki informacji związanych z procesem przygotowania do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenia w sprawie obowiązywania w Spółce dokumentu "Polityka Bezpieczeństwa Informacji w ENEA S.A.";

- wiedzy Rady Nadzorczej Spółki nt. okoliczności podpisania umowy zlecającej firmie zewnętrznej przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz prowadzenia przez Zarząd polityki zakupowej wraz z opisem czynności podjętych w 2009 roku przez Radę Nadzorczą Spółki;

- okoliczności powzięcia przez Radę Nadzorczą informacji o podjęciu przez byłego Prezesa Zarządu Spółki zatrudnienia w nowopowstałej spółce pośrednio zależnej Emitenta pod nazwą ELKO Trading Sp. z o.o.;

- wiedzy Rady Nadzorczej nt. zawierania umów z pracownikami na więcej niż jednym stanowisku pracy, np. w spółkach zależnych, oraz zawieraniu w umowach zapisów o zakazie konkurencji po ustaniu pracy w ENEA S.A.;

- wiedzy Rady Nadzorczej nt. zadań realizowanych w Spółce przez określoną osobę fizyczną;

- udziału oraz wiedzy Rady Nadzorczej nt. zasadności przeprowadzenia procesu zmiany siedziby Spółki;

- okoliczności wprowadzania do porządku obrad Rady Nadzorczej punktów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki sygnalizowanych przez reprezentantów załogi oraz braku nieprawidłowości w tym zakresie;

- braku nieprawidłowości obiegu dokumentów w ramach Rady Nadzorczej Spółki.