Raport bieżący nr 35/2012

Tytuł raportu: Zawarcie przez ENEA Wytwarzanie S.A. umowy na budowę bloku energetycznego
Data: 21.09.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21września 2012 roku, spółka zależna od Emitenta - ENEA Wytwarzanie S.A. podpisała z konsorcjum firm Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal S.A. (Wykonawca) umowę w przedmiocie budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MWe brutto i sprawności 45,6 % netto (Umowa).

Wartość Umowy netto wynosi ok. 5,1 mld zł. Strony ustaliły, że realizacja Umowy będzie miała miejsce w terminie 58 miesięcy od daty jej podpisania.

Inwestycja w budowę nowego bloku energetycznego jest jednym z kluczowych przedsięwzięć podejmowanych w celu zwiększenia mocy wytwórczych Grupy ENEA i stanowi element jednego z długoterminowych kierunków strategicznych Grupy, jakim jest uzyskanie dostępu do własnych źródeł wytwarzania energii o potencjale, który umożliwiłby co najmniej zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich klientów Grupy ENEA. Nowy blok energetyczny w Kozienicach będzie najnowocześniejszym blokiem opalanym węglem w Polsce oraz Europie. Pomyślne zakończenie inwestycji pozwoli na zwiększenie mocy wytwórczych elektrowni w Kozienicach o ok. 30%. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią wyposażenie bloku w instalację do wychwytywania i skraplania dwutlenku węgla, co może mieć istotne znaczenie w przyszłości, w związku z polityką Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2.

Łączna wysokość kar umownych po stronie Wykonawcy ograniczona jest do kwoty 25% ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub za szkodę wyrządzoną w inny sposób, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych postanowień zawartych w Umowie. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum realizującego przedmiot Umowy odpowiadają za jego realizację solidarnie. Umowa nie przewiduje kar w stosunku do Zamawiającego.

Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a tym samym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.