Raport bieżący nr 34/2012

Tytuł raportu: Zawarcie umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Wytwarzanie S.A.
Data: 08.09.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Gwarant) informuje, że w dniu 8 września 2012 roku pomiędzy Spółką, a ENEA Wytwarzanie S.A. (Spółka Zależna) i BRE Bank S.A. (Bank) zawarta została Umowa Programowa dotycząca Programu Emisji Obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN (Umowa Programowa).

Program emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN (Program) ustanowiony przez Spółkę Zależną na podstawie Umowy Programowej przewiduje emisje obligacji w trybie skierowania propozycji nabycia obligacji do Gwaranta.

Program został ustanowiony na okres od dnia zawarcia Umowy Programowej do dnia 15 czerwca 2022 roku, natomiast okres dostępności Programu, w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji upływa 31 grudnia 2017 roku (Okres Dostępności Programu). Obligacje emitowane w ramach Programu będą niezabezpieczone.

Bank pełnił będzie funkcje Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności oraz Depozytariusza.

Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto: 900 – 1000 MWe oraz innych potrzeb inwestycyjnych Spółki Zależnej zaakceptowanych przez Gwaranta.

Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej wartości Programu w nie więcej niż 40 seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Obligacje będą obligacjami imiennymi i nie będą miały formy dokumentu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Obligacje emitowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, oferowanie będzie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie będą emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Umowa Programowa zawarta została na czas obowiązywania Programu lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.

Wraz z Umową Programową w dniu 8 września 2012 roku pomiędzy Spółką, a Spółką Zależną, zawarta została Umowa o gwarantowanie objęcia obligacji dotyczącą Programu Emisji Obligacji do kwoty 4.000.000.000 zł (Umowa Gwarancyjna).

Zgodnie z Umową Gwarancyjną Spółka zobowiązuje się wobec Spółki Zależnej do nabywania obligacji w obrocie pierwotnym, na warunkach określonych w Umowie Gwarancyjnej oraz zasadach zawartych w Umowie Programowej. Zobowiązanie Gwaranta do objęcia obligacji w ramach gwarancji objęcia emisji obowiązuje w Okresie Dostępności Programu.

Umowa Gwarancyjna zawarta została na czas obowiązywania Programu, to jest od dnia zawarcia Umowy Programowej do dnia 15 czerwca 2022 roku lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.

Jako kryterium uznawania umów za znaczące Spółka stosuje kryterium 10% kapitałów własnych.