Raport bieżący nr 33/2012

Tytuł raportu: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia zasad współpracy i udziału ENEA S.A. przy budowie elektrowni jądrowej
Data: 05.09.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 września 2012 roku Spółka podpisała List Intencyjny, na mocy którego strony Listu Intencyjnego podejmą działania nad wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej PGE EJ1 Sp. z o.o. ("Spółka Celowa"), która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ("Projekt").

Stronami Listu Intencyjnego są PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. (łącznie: "Strony").

Na podstawie Listu Intencyjnego Strony ustaliły, że Projekt umowy uwzględniał będzie prawa i obowiązki każdej ze Stron przy realizacji Projektu, przy założeniu że PGE będzie pełnić, bezpośrednio lub poprzez podmiot zależny rolę wiodącą w procesie realizacji Projektu. Warunki nabycia udziałów w Spółce Celowej uwzględniać będą poniesione dotychczas przez PGE i jej spółki zależne nakłady finansowe związane z dotychczasową realizacją Projektu. Na mocy Listu Intencyjnego Strony przyjęły wyłączność na dalsze prowadzenie pomiędzy Stronami rozmów w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce.

W tym miejscu Spółka pragnie zauważyć, że o ile List Intencyjny daje podwaliny do rozpoczęcia szczegółowych negocjacji w zakresie wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w Spółce Celowej, to na obecnym etapie rozmów nie stanowi zobowiązania Stron do zawarcia umowy sprzedaży udziałów oraz udziału w projekcie.

List Intencyjny obowiązuje do dnia 31.12.2012 roku z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania o jeden kwartał za zgodą wszystkich Stron.