Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ENEA za I pólrocze 2012 r