Raport bieżący nr 28/2012

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 29 czerwca 2012 r.
Data: 05.07.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2012

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym zgromadzeniu byli:

- Skarb Państwa, który posiadał 227.147.710 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.147.710 głosów, co stanowiło 66,18% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 51,46% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- VATTENFALL AB, który posiadał 82.395.573 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 82.395.573 głosów, co stanowiło 24,01% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 18,67% ogólnej liczby głosów w Spółce.