Raport bieżący nr 27/2012

Tytuł raportu: Zawarcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
Data: 04.07.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 lipca 2012 roku Spółka zawarła ramową umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków ("Umowa"). Stronami Umowy są ENEA S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ("PGNiG"), KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. (dalej łącznie jako "Strony").

Przedmiotem współpracy Stron na podstawie Umowy będzie poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów w utworach geologicznych objętych koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego dotyczącą obszaru Wejherowo, którą posiada PGNiG ("Koncesja Wejherowo"). W ramach Koncesji Wejherowo ścisła współpraca dotyczyć będzie powierzchni około 160 km2 ("Obszar Współpracy"). Umowa przewiduje ponadto preferencje dla Stron w możliwości współpracy na pozostałym obszarze Koncesji Wejherowo (z wyjątkiem sytuacji, gdy PGNiG dokonuje samodzielnego poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów oraz z wyjątkiem obszaru, na którym PGNiG już prowadzi prace poszukiwawcze w rejonie miejscowości Opalino i Lubocino).

Umowa przewiduje współpracę w oparciu o docelową strukturę spółki komandytowej, która po sukcesie poszukiwań będzie wydobywać węglowodory. Strony przewidują przeniesienie na tę spółkę koncesji na wydobycie węglowodorów po jej uzyskaniu przez PGNiG. Każda ze Stron będzie miała zapewniony udział w kontroli realizacji projektu w szczególności poprzez udział w powołanym w tym celu komitecie operacyjnym.

Szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie w ramach pierwszych trzech lokalizacji (padów Kochanowo, Częstkowo i Tępcz) w ramach Obszaru Współpracy są przewidziane na kwotę 1.720.000.000 PLN. Szczegółowe warunki współpracy, w tym: szczegółowy budżet i harmonogram projektu, udziały Stron w finansowaniu wydatków wynikających z uzgodnionego budżetu, udziały w zyskach z projektu oraz zasady odpowiedzialności, w tym kary umowne, na wypadek niewykonania, w szczególności przez PGNiG, niektórych zobowiązań wynikających z Umowy, zostaną ustalone przez Strony w ciągu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W wypadku braku takich szczegółowych uzgodnień Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu tych uzgodnień, Strony nie uzyskają wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych lub jeżeli do 30 grudnia 2012 roku nie zostaną uzyskane wymagane zgody na dokonanie koncentracji, Umowa wygaśnie.