Raport bieżący nr 26/2012

Tytuł raportu: Informacja o wypłacie dywidendy
Data: 30.06.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 355.169.000,00. zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy):

1.dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na jedną akcję,

2.kapitał rezerwowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 13.08.2012 r. i dzień wypłaty dywidendy na 03.09.2012 r. Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji ENEA S.A., a wysokość dywidendy wyniesie łącznie 211.892.437,44 zł (dwieście jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze).