Raport bieżący nr 21/2012

Tytuł raportu: Przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A. a ELKO Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A.
Data: 06.06.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 r. łączna wartość wewnątrzgrupowych transakcji rozliczonych pomiędzy Emitentem, a ELKO Trading Sp. z o.o. (ELKO Trading, Sprzedawca) w okresie od dnia powołania ELKO Trading tj. od dnia 1 sierpnia 2011 r. przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 1.025 mln zł. Na ww. kwotę składają się głównie transakcje w zakresie handlu energią, a w pozostałej części m.in. transakcje na prawach majątkowych.

Transakcją o najwyższej wartości była transakcja sprzedaży na rzecz ENEA S.A. energii elektrycznej o wartości 75,2 mln zł rozliczona w dniu 10 lutego 2012 r. roku (Transakcja). Cena energii elektrycznej będącej przedmiotem Transakcji została skalkulowana wg cen nabycia tej energii przez Sprzedawcę na hurtowym rynku energii elektrycznej. W ramach dokonywania transakcji w obrocie energią elektryczną stronom nie przysługuje możliwość dochodzenia kar umownych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji jej strony mają natomiast prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Ilości sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym ustalane są w oparciu o plany wykonawcze oraz ich aktualizacje i opierają się na ilości energii elektrycznej zgłoszonej oraz przyjętej do realizacji przez operatora systemu przesyłowego w danym okresie rozliczeniowym.

W tym miejscu, nawiązując do jednostkowego raportu rocznego ENEA S.A. opublikowanego w dniu 27 kwietnia 2012 r. Emitent przypomina, że z dniem 1 sierpnia 2011 r. w Grupie Kapitałowej ENEA dokonana została reorganizacja, w wyniku której kompetencje w zakresie handlu hurtowego energią zostały przeniesione do spółki ELKO Trading Sp. z o.o. Od tego czasu wszystkie transakcje (w tym również Transakcja, o której mowa powyżej) związane z rynkiem hurtowym (także te zawarte przez ENEA S.A.) są obsługiwane i administrowane przez ELKO Trading. Przeniesienie przez Emitenta do ELKO Trading kompetencji i zasobów w zakresie handlu hurtowego energią elektryczną oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii jest efektem działań wynikających ze strategii Emitenta zmierzających do centralizacji kompetencji w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną, produktów powiązanych i paliw produkcyjnych w Grupie Kapitałowej ENEA. W ramach tej współpracy dokonywany jest pomiędzy ENEA S.A. i ELKO Trading Sp. z o.o. obrót energią elektryczną oraz prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz świadczenie usług powiązanych z obsługą hurtowego obrotu energią elektryczną i produktów powiązanych.

Obecne zasady dokonywania oraz rozliczania transakcji obowiązywać będą strony do 31 października 2019 r. oraz ulegną automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile żadna ze stron w terminie najpóźniej trzy miesiące przed upływem ww. okresu nie złoży drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu zasad.

Jednocześnie Emitent informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w ramach normalnego toku prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Kapitałowej ENEA i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA.