Raport bieżący nr 21/2012

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.
Data: 31.05.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2012

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 roku (ZWZ).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2011 roku którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 5 punktu planowanego porządku obrad ZWZ.

Ponadto Emitent przekazuje w załączeniu życiorysy osób, których kandydatury na stanowiska członków Rady Nadzorczej Emitenta zostały zgłoszone przez pracowników Spółki na podstawie § 23 Statutu ENEA S.A. a których wybór do składu Rady Nadzorczej Spółki przewidziany jest w ramach 38 punktu planowanego porządku obrad ZWZ.