Raport bieżący nr 18/2012

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Data: 28.05.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w kwocie 106.551.000 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 i w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki uchwałą nr 43/VII/2012 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy 2011, negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w sposób wskazany w uchwale Zarządu nr 195/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku. Na mocy ww. uchwały nr 43/VII/2012 Rada Nadzorcza rekomenduje walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto w kwocie 355.169.000,00 zł w następujący sposób:

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 211.892.437,44 zł, co odpowiadać będzie 0,48 zł zysku na jedną akcję,

- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji o kwotę 143.276.562,56 zł.