Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2012 r.