Raport bieżący nr 15/2012

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Data: 10.04.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2012

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 106.551.000 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Jednocześnie Spółka informuje, iż niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 zgodnie z rekomendacją Zarządu przeznaczony zostanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, których przeprowadzenie planowane jest zgodnie ze "Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010-2015 z perspektywą do 2020 roku".