Raport bieżący nr 36/2011

Tytuł raportu: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Data: 22.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż zgodnie z obowiązującymi na dzień 22 grudnia 2011 roku przepisami i normami zawodowymi w tym z uwzględnieniem Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, Zarządzenia Nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki wybrała firmę KPMG Audyt Sp z o.o. Biuro w Poznaniu, jako podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych, do przeprowadzenia przeglądów jednostkowego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31.03.2012 r., 30.06.2012 r., 30.09.2012 r.,

31.03.2013 r., 30.06.2013 r., 30.09.2013 r., 31.03.2014 r., 30.06.2014 r. i 30.09.2014 r. według MSSF oraz badania jednostkowego sprawozdania ENEA S.A i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31.12.2012 r., 31.12.2013 r. i 31.12.2014 r. według MSSF wraz z tłumaczeniem sprawozdań, raportów i opinii z badania na język angielski.

Wybrany podmiot, spółka KPMG Audyt Sp z o.o. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Biuro w Poznaniu, ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów od dnia 24 maja 1995r., pod nr ewidencyjnym 458.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2006 i 2007 oraz odpowiednio przeglądów i badań śródrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2008.

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.