Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2011 r.