Raport bieżący nr 21/2011

Tytuł raportu: Informacja o wypłacie dywidendy
Data: 30.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., ustalony został następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 364.386.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych):

1.wypłata dywidendy dla akcjonariuszy 194.234.734,32 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze) tj. 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) zysku na jedną akcję;

2.zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 170.151.265,68 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 11 sierpnia 2011 roku, a termin wypłaty dywidendy na 1 września 2011 roku. Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji ENEA S.A.