Raport bieżący nr 22/2011

Tytuł raportu: Zmiany oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Data: 30.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2011

Zmiany oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

Treść zmian:

w § 5:

a)dodaje pkt 55 w brzmieniu: "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)"

b)dodaje pkt 56 w brzmieniu: "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy

i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)"

c)dodaje pkt 57 w brzmieniu: "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)"

w § 20 ust. 4:

1.w pkt 4 zwrot: "energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych", zastępuje się zwrotem "w szczególności świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej

w odnawialnych źródłach energii, z kogeneracji czy biogazu rolniczego";

2.usuwa się dotychczasowe pkt 5 i 6;

3.zmienia się numerację dotychczasowego pkt 7 na pkt 5.

Jednocześnie Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku tekst jednolity Statutu Spółki.