Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2011 r.