Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENEA za 2010r.