Raport bieżący nr 15/2011

Tytuł raportu: Przyznanie ENEA S.A. przez Fitch Ratings ratingu „BBB” z perspektywą stabilną
Data: 14.04.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 r. Fitch Ratings nadał Spółce ENEA S.A. (ENEA) długoterminowe ratingi podmiotu w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna.

Ratingi uwzględniają zintegrowaną pionowo pozycję ENEA (Grupa ENEA składająca się z ENEA S.A. i spółek zależnych) na polskim rynku elektroenergetycznym, w tym czołową pozycję na krajowym rynku dystrybucji (14% udziału w rynku) oraz sprzedaży energii elektrycznej (16% udziału w rynku) jak również znaczącą pozycję w segmencie wytwarzania energii elektrycznej (8% udziału w wytwarzaniu w 2009 roku). ENEA jest trzecią pod względem wielkości firmą energetyczną na polskim rynku, po PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE, "BBB+"/ perspektywa stabilna) oraz Tauron Polska Energia S.A. (Tauron, "BBB"/ perspektywa stabilna).

W chwili obecnej, solidny profil finansowy ENEA jest wsparty przez znaczną ilość środków pieniężnych w wysokości 3 mld zł w porównaniu do zadłużenia brutto w wysokości 119 mln zł na koniec 2010r. Jednakże, Fitch prognozuje, iż w wyniku wzrostu zadłużenia – planowego przez ENEA na lata 2012-2015 – związanego z finansowaniem dużego programu nakładów inwestycyjnych, nastąpi zwiększenie dźwigni finansowej netto Grupy (wskaźnik wyliczany przez Fitch jako skorygowany dług netto do EBITDA) do około 2-2,5 do 2015 roku. Taki poziom dźwigni będzie w dalszym ciągu zgodny z obecnym poziomem ratingów i porównywalny z prognozowaną dźwignią finansową dla środkowoeuropejskich firm energetycznych ocenianych przez Fitch, które również realizują znaczne programy inwestycyjne.

Korzystny wpływ na zdolność kredytową ENEA ma wysoki udział segmentu dystrybucji energii z regulowanymi przychodami w EBITDA (48% w 2010 roku), w porównaniu do 15-30% dla innych środkowoeuropejskich firm energetycznych ocenianych przez Fitch. Wynikiem tego jest niższa ekspozycja przepływów pieniężnych na zmiany cen energii i paliw i większa przewidywalność przepływów.

Ratingi są ograniczone przez niewielką dywersyfikację wytwarzania energii w podziale na rodzaje paliw, brak pokrycia wolumenu energii sprzedawanej przez ENEA przez energię wytwarzaną w ramach grupy jak również przez dużą koncentrację aktywów wytwórczych. Ta struktura najprawdopodobniej nie zmieni się znacząco do 2015 roku. W rezultacie ENEA osiąga niższe marże w segmencie wytwarzania energii niż inne środkowoeuropejskie firmy energetyczne oceniane przez agencję. ENEA ma mniejszą skalę działalności, mniej dominującą pozycję na rynku i niższą rentowność w segmencie wytwarzania w porównaniu do innych środkowoeuropejskich firm z grupy porównawczej. ENEA ma dużą ekspozycję na koszty emisji dwutlenku węgla (CO2), co może przyczynić się do zmniejszenia rentowności w segmencie wytwarzania po roku 2012. Ponadto, profil biznesowy ENEA jest ograniczony z powodu braku dostępu do własnych źródeł surowców, co jednak jest częściowo zrównoważone długoterminowymi umowami na dostawę węgla kamiennego.

Profil kredytowy ENEA jest również ograniczony przez krótką historię działalności Grupy oraz stosunkowo niski poziom integracji pomiędzy ENEA S.A. i jej głównymi spółkami zależnymi. Fitch oczekuje, że ENEA będzie zaciągać nowe zadłużenie na poziomie spółki holdingowej, a Grupa będzie mocniej zintegrowana we wspieraniu zadłużenia spółki holdingowej.

Definicje ratingów Fitcha oraz zasady ich stosowania, zastosowane metodyki oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].