Raport bieżący nr 14/2011

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A.
Data: 31.03.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2011 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami), Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym zawiadamia, iż wystąpiły okoliczności wskazane

w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Zbycie 4.463.978 akcji (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem), stanowiących 1,01 % (słownie: jeden i jedna setna) udziału

w kapitale zakładowym ENEA S.A. nastąpiło w okresie od 22 listopada 2010 r. do

22 marca 2011 r. w wyniku zawarcia przez Skarb Państwa umów zbycia akcji ENEA S.A.

z uprawnionymi pracownikami i ich spadkobiercami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r.

o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora energetycznego.

OGÓLNA LICZBA AKCJI (tj. dane uwzględniające akcje imienne i akcje na okaziciela posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

(a) liczba akcji posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą objętą niniejszym zawiadomieniem wynosiła 233.624.813,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosił 52,92 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosiła 233.624.813,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosił 52,92 %.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

(a) liczba akcji aktualnie posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.

(tj. po zmianie objętej niniejszym zawiadomieniem) wynosi 229.160.835,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosi 51,91 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi 229.160.835,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 51,91 %.

AKCJE IMIENNE (tj. dane uwzględniające wyłącznie akcje imienne posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)

Liczba akcji imiennych posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

(a) liczba akcji imiennych posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą objętą niniejszym zawiadomieniem wynosiła 8.488.873,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosił 1,92 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosiła 8.488.873,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosił 1,92 %.

Liczba aktualnie posiadanych akcji imiennych i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

(a) liczba akcji imiennych aktualnie posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. (tj. po zmianie objętej niniejszym zawiadomieniem) wynosi 4.024.895,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym

ENEA S.A. wynosi 0,91 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi 4.024.895,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 0,91 %.

AKCJE NA OKAZICIELA (tj. dane uwzględniające wyłącznie akcje na okaziciela posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)

Liczba akcji na okaziciela posiadanych przez Skarb Państwa przed zmianą udziału, ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział

w ogólnej liczbie głosów nie zmieniła się, w związku z czym w konsekwencji:

(a) liczba akcji posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą i po zmianie objętej mniejszym zawiadomieniem wynosi 225.135.940,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym

ENEA S.A. wynosi 51 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi 225.135.940,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 51 %."