Raport bieżący nr 8/2011

Tytuł raportu: Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Data: 28.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) dwa zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Zawiadamiający).

Zgodnie z treścią pierwszego zawiadomienia Zawiadamiający w dniu 27 października 2010 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa 4.140 akcji ENEA S.A.

Zgodnie z treścią drugiego zawiadomienia osoba blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy w dniu 18 października 2010 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa 3.940 akcji ENEA S.A.

Osoba dokonująca zawiadomień nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.