Raport bieżący nr 7/2011

Tytuł raportu: Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Data: 25.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi dwa zawiadomienia od Członka Zarządu Emitenta (Zawiadamiający).

Zgodnie z treścią pierwszego zawiadomienia Zawiadamiający w dniu 20 października 2010 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa 6.864 akcji ENEA S.A.

Zgodnie z treścią drugiego zawiadomienia w dniu 21 stycznia 2011 r. Zawiadamiający zbył w transakcji zwykłej sesyjnej na rynku regulowanym 6.864 sztuk akcji ENEA SA po cenie 22,05 zł za akcję.

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.