Raport bieżący nr 5/2011

Tytuł raportu: Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Data: 20.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z treścią zawiadomienia ww. Członek Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 14 października 2010 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa 4.140 akcji ENEA S.A.

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.