Raport bieżący nr 1/2011

Tytuł raportu: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Data: 17.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych jednostkowych sprawozdań ENEA S.A. i śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31 marca 2011 r., 30 czerwca 2011 r. i na dzień 30 września 2011 r. według MSSF oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31 grudnia 2011 r. według MSSF wraz z tłumaczeniem sprawozdań, raportów i opinii z badania na język angielski.

Wybrany podmiot to spółka DELOITTE Audyt Sp. z o.o., ul. Ułańska 7 60-748 Poznań. Ww. podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów od dnia 7 lutego 1995r., pod nr ewidencyjnym 73.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań śródrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2009 i 2010.

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.

Wybór biegłego rewidenta dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w tym z uwzględnieniem § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki.