Raport bieżący nr 43/2010

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A.
Data: 17.11.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2010

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2010 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami), Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym zawiadamia, iż wystąpiły okoliczności wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Zbycie 4.969.462 akcje (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), stanowiących 1,13 % (słownie: jeden i trzynaście setnych) udziału w kapitale zakładowym ENEA S.A. nastąpiło w okresie od 2 listopada 2010 r. do 5 listopada 2010 r. w wyniku zawarcia przez Skarb Państwa umów zbycia akcji ENEA S.A. z uprawnionymi pracownikami i ich spadkobiercami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora energetycznego.

OGÓLNA LICZBA AKCJI (tj. dane uwzględniające akcje imienne i akcje na okaziciela posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

(a) liczba akcji posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą objętą niniejszym zawiadomieniem wynosiła 243.281.142,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosił 55,11 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosiła 243.281.142,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosił 55,11 %.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

(a) liczba akcji aktualnie posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. (tj. po zmianie objętej niniejszym zawiadomieniem) wynosi 238.311.680,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosi 53,98 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi 238.311.680,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 53,98 %.

AKCJE IMIENNE (tj. dane uwzględniające wyłącznie akcje imienne posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)

Liczba akcji imiennych posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

(a) liczba akcji imiennych posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą objętą niniejszym zawiadomieniem wynosiła 18.145.202,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosił 4,11 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosiła 18.145.202,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosił 4,11 %.

Liczba aktualnie posiadanych akcji imiennych i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

(a) liczba akcji imiennych aktualnie posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. (tj. po zmianie objętej niniejszym zawiadomieniem) wynosi 13.175.740,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosi 2,98 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi 13.175.740,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 2,98 %.

AKCJE NA OKAZICIELA (tj. dane uwzględniające wyłącznie akcje na okaziciela posiadane przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A.)

Liczba akcji na okaziciela posiadanych przez Skarb Państwa przed zmianą udziału, ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów nie zmieniła się, w związku z czym w konsekwencji:

(a) liczba akcji posiadanych przez Skarb Państwa w kapitale zakładowym ENEA S.A. przed zmianą i po zmianie objętej mniejszym zawiadomieniem wynosi 225.135.940,

(b) procentowy udział akcji, o których mowa w pkt (a) powyżej w kapitale zakładowym ENEA S.A. wynosi 51 %,

(c) liczba głosów przysługujących z akcji wskazanych w pkt (a) wynosi 225.135.940,

(d) procentowy udział głosów, o których mowa w pkt (c) w ogólnej liczbie głosów wynosi 51 %."