Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za III kw. 2010 r.